مقالات

پیچ و مهره، انواع آن و گشتاورسنجی SS – ISO 1982 ،1891

پیچ و مهره

پیچ و مهره، انواع آن و گشتاورسنجی SS – ISO 1982 ،1891

  پیچ و مهره                                                                                                      SS – ISO 1982 ،1891

پیچ و مهره، انواع آن و گشتاورسنجی SS – ISO 1982 ،1891

در باره پیچ و مهره و انواع آن:

پیچ چیست؟

پیچ میله ای است با دندانه خارجی که در داخل سوراخ دنده شده ای (قلاویز) قرارگرفته و دو قطعه را بهم متصل میکند. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی پیچ ها ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮ آﻧﻬﺎ و ﻣﻘﺪار دﻧﺪاﻧﻪای ﮐﻪ در واﺣﺪ ﻃﻮل ازﻣﯿﻠﻪ ﭘﯿﭻ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ. پیچ سره دار بوسیله آچار تخت یا رینگی بسته می شود ولی پیچ با سر مخروطی با آچار پیچ گوشتی باز یا بسته می شود و اندازه پیچ بر حسب قطر مفتول آن بیان می شود.     SS،189 – ISO ،1891- 1982 -نوع پیچ در سیستم متریک را اینطور نشان میدهند: مثلا  M12*1.75

پیچ1

M: یعنی متریک
12: قطر بزرگ اسمی پیچ
1.75: گام پیچ

انواع پیچ کدام است؟

انواع پیچی که با پیچ گوشتی باز و بسته می شود: پیچ دوسر دنده و پیچ های نیم دنده نام دارند.اولین دستگاه تولید کننده پیچ (bolt) در سال 1776 توسط براداران وایت به صنایع مختلف معرفی شد. امروزه تمامی صنایع مطرح جهان وابسته به پیچ و مهره در ابعاد و گریدهای مختلف هستند. گرید یا کلاس یک استانداردسنجی بر مبنای الیاژ و ویژگی های استقامتی و سختی سنجی است. به این ترتیب که هر چه میزان گرید پیچ یا مهره بالاتر باشد، دارای استحکام قابل قبول تری است.

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی پیچ ها:

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﯿﭻ، آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ ﻗﺪرت ﯾﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﮐﻪ اﻋﺪاد ﺣﮏ ﺷﺪه ﺑﺮ روی پیچ ها ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺳﺖ:  3.6 – 4.6 – 4.8 – 5.6 – 5.8 – 6.8 – 8.8 – 10.9 – 12.9 به جرات می توان گفت که در ساخت پیچ و مهره کلاس 12.9 از بالاترین میزان کربن استفاده شده است و در مرحله سخت کاری حرارتی نیز به خوبی فاکتورهای لازم بر روی مفتول فولاد ان پیاده سازی شده است.گریدها یا کلاس های پیچ و مهره هادر دو استاندارد مطرح DIN و ASTM متفاوت می باشند، که به سادگی میتوان از کدهای هک شده بر روی ان به این موضوع پی برد. (استاندارد ASTM پیچ و مهره: International استاندارد جامعه مهندسین آمریکاست که از سال 1898 آغاز به فعالیت نموده است و معرف استاندارد های فنی برای بسیاری از تجهیزات صنعتی من جمله پیچ و مهره است. انواع پیچ و مهره هم طبق استاندارد ASTM تـولید می شوند و هم استاندارد DIN هرچند در کشور ما برخی از انواع پیچ و مهره مانند شش گوش و آلن معمولا طبق استاندارد DIN مورد درخواست و تولید هستند و انواع استد بولت معمولا طبق استانداردASTM.استاندارد DIN پیچ مهره: DIN (Deutsches Institut für Normung) موسسه استاندارد کشور آلمان به عنوان یکی از بزرگان صنعت و به نوعی صنعتی ترین کشور دنیا استاندارد هایی از ابعاد پیچ و مهره ها تا نوع دنده، طول گام، طول دنده، عمق دنده، شکل گل و جنس پیچ و مهره معرفی کرده است. این استاندارد از سال 1917 مورد استفاده قرار میگرفته و همچنان به عنوان مطرح ترین استاندارد در تولید بسیاری قطعات صنعتی من جمله انواع مهره پیچ مورد استفاده قرار می گیرد.)

پیچ2پیچ دنده ریز: 

• بیشتر برای تنظیم استفاده می شود.
• برای قطعات نازک مناسب است.
•گام کوچک

پیچ دنده درشت:                                                                     پیچ و مهره:

.بدلیل شعاع بزرگتر استحکام خستگی بهتری دارد.
.در مواد ترد بهتر کار میکند.
.مقاوم در برابر تاثیر تنش برشی رزوه ها

پیچ خودرو :

پیچ های خودرو دراتصال بدنه خودروها بکار می رود . این نوع  پیچ در ورق های نازک خود بخود پیشروی می کند و نیاز به دنده کردن ندارد.

در باره مهره و انواع آن :

 مهره نیروی جانبی به پیچ وارد کرده و از باز شدن جلوگیری می کند. وقتی دو قطعه به یکدیگر متصل شده و فاقد دنده باشند از پیچ و مهره استفاده می کنند.

انواع مهره:

 • مهره قفل شونده: مهره های قفل شونده در مواقعی بکار می رود که احتمال باز شدن مهره در اثر ارتعاشات وجود داشته باشد. مهره سرخود: برای سرعت عمل در مونتاژ قطعات از مهره سرخود استفاده می کنند . مهره سر خود بیشتر در بدنه های جدا شدنی اتومبیل و در اطاقهای خودروها استفاده می شود.

طبقه بندی مهره ها :

مقاومت مکانیکی مهره ها با یک عدد نشان داده می شود مانند: 5,6,8,10,12 این اعداد برابر یکصدم تنش برشی جنس مهره ها می باشند که طبق استاندارد DIN267  تعریف شده اند. در عمل پیچ ها با مهره های رده مقاومت مساوی و یا یک رده پایین تر جفت می شوند مانند:
پیچ 8.8 با مهره 8 یا 6 .                         پیچ 10.9 با مهره 10 یا 8                      پیچ 12.9 با مهره 12 یا 10 .

علاوه بر پیچ و مهره در باره واشرها بدانیم:

واشرهای قفل شونده و ساده :

•  واشر ساده برای توزیع فشار به سطح اتصال و واشر های قفل شونده و فنری برای جلوگیری از باز شدن پیچ و مهره ها بکار می رود.

انواع اتصالات پیچ و مهره ای (دائم و غیر دائم):

یکی اتصال دائم و جدانشدنی مثل جوش کاری ها و دیگری اتصال غیر دائم و جداشدنی مثل پیچ و مهره.اتصال از طریق پیچ و مهره از رایج ترین اتصالات در صنعت خودرو سازی محسوب می شود. اتصال پیچ و مهره از لحاظ قیمت در مقایسه با انواع دیگر اتصالات مقرون بصرفه می باشد. در این نوع اتصال پیچ و مهره ای امکان باز کردن پیچ جهت جدا سازی قطعات و تعمیرات و یا جایگزینی قطعات معیوب وجود دارد.

اتصال پیچ و مهره ای (غیر دائم):

مجموعه پیچ و مهره و قطعه کار را اتصال پیچ و مهره ای می گویند.
• اتصال از طریق پیچ و مهره بهترین نوع اتصال در خودرو است. اتصالات پیچ و مهره ای باید به گونه ای طراحی شود که پیچ و مهره ضعیف ترین نقطه این اتصال باشد به عبارت دیگر در هنگامی که پیچ و مهره بیش از حد سفت می شوند آسیبی به قطعات وارد نشده و فقط پیچ بریده شود. در یک خودروی معمولی3000 -2000 اتصال پیچ و مهره ای وجود دارد که حدود 300 مورد از آنها نقش اساسی در ایمنی خودرو ایفا می کنند.(چرخ ها ، اکسل ، فرمان ،کمربند ایمنی)

پیچ و مهره

                                                                                                                          پیچ و مهره:

انواع اتصال پیچ و مهره ای از نظر سختی و نرمی:

اتصال سخت پیچ و مهره(Joint Hard):  مقدار زاویه چرخش پیچ پس از تماس قطعه کار با گل  پیچ تا زمانی که  گشتاور مورد نیاز تامین گردد  اگر کمتر از 30 درجه باشد اتصال سخت است. مثال: اتصال فلایول، میل لنگ وسرسیلندر
اتصال نرم پیچ و مهره(Soft Joint): مقدار زاویه چرخش پیچ پس از تماس قطعه کار با گل پیچ تا زمانی که گشتاور مورد نیاز تامین گردد بیشتر  از 720 درجه باشد اتصال نرم است. مثال: اتصال بست شیلنگ و صفحه کلاچ

سفتی پیچ ها در اتصالات پیچ و مهره ای:

برای کنترل سفتی پیچ ها می بایست نیروی فشاری بین دو قطعه را اندازه گیری کنیم که این امر عملا غیرممکن است در نتیجه از روش غیر مستقیم یعنی اندازه گیری گشتاور استفاده می کنیم یا زاویه چرخش یا هر دو آنها به مقدار تقریبی نیروی فشاری پی میبریم. ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﯿﭻ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎزرﺳﯽ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ دارای ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﯿﭻ – اﺻﻄﮑﺎک – ﻧﻮع ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و روش ﺑﺴﺘﻦ

اﺻﻄﺤﮑﺎک در پیچ و مهره ها:

اﺻﻄﺤﮑﺎک پیچ و مهره ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎری ﺑﻌﻬﺪه دارد. ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 90% از ﮔﺸﺘﺎور اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺻﺮف ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی اﺻﻄﺤﮑﺎک ﻗﺴمت های ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل می ﮕﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در پیچ های ﺧﺸﮏ (اﺻﻄﺤﮑﺎک زﯾﺎد) ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ میﺮﺳﺪ و در پیچ های روغنﮑﺎری ﺷﺪه( اﺻﻄﺤﮑﺎک ﮐﻢ) اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﺻﻄﺤﮑﺎک زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎری ﮐﻤﺘﺮ میﺸﻮد.
 • پیچ و گشتاور
  ~10 درﺻﺪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎری اﺳﺖ.
 • ~40 ٪ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
 • ~50 ٪ ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﺻﻄﮑﺎک ﺳﺮ ﭘﯿﭻ و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
اصطحکاک پیچ تابعی از مواد بکار رفته در پیچ است. مثلا میتوان از پیچ های جنس فولاد با درجه معمولی ضد زنگ یا گالوانیزه نام برد که میزان روغنکاری بر اصطحکاک انها موثر است.
برای هر پیچ با هر درجه ای از استحکام میزان گشتاور مشخصی پیشنهاد شده است که به کاهش خطرات شکست می انجامد.

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی  زاوﯾﻪ پیچ / ﮔﺸﺘﺎور ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﭻ:

ﻣﻘﺪار زاوﯾﻪ ﭘﯿﭻ: ﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ  ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮدد را زاوﯾﻪ ﭘﯿﭻ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻔﺘﯽ ﭘﯿﭻ می باﯾﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺸﺘﺎور زاوﯾﻪ ﺑﺴﺘﻦ را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد.

دﻻﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی زاوﯾﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﭻ:

 1. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رزوه ﻫﺎی ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه درﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻣﺎﺑﯿﻦ رزوه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺼﺎل پیچ و مهره ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﺪه ﻧﺸﻮد.
 2. زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ رزوه ﻫﺎی ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه روﻏﻦ ﯾﺎ ﮔﺮﯾسﮑﺎری ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺻﻄﺤﮑﺎک ﮐﻢ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ وﻟﯽ ﭘﯿﭻ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭼﺮﺧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

گشتاور سنجی و تضمین کیفیت در اصول بستن پیچ ها:

تعریف گشتاور: TORQUE

حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یک جسم از نقطه اثر نیرو تا نقطه ای که جسم بر اثر همین نیرو دوران می کند گشتاور یا تورک(Torque) نام دارد. برای مثال هنگامی که می خواهید پیچی را با یک آچاربچرخانید نیروی لازم برای گرداندن آنرا گشتاور می گویند. در این حالت گشتاور برابر است با مقدار نیروی لازم ضرب در فاصله مرکز پیچ تا مکانی که نیرو به آچار اعمال می‎ شود. واحد های گشتاور عبارتست  از: نیوتن در متر

کوتاه ترین مسیر تا مرکز دوران× نیرو = گشتاور

R ×T =F

• بنابر این هرگاه بخواهیم گشتاور را افزایش دهیم یا آچار بلندتری انتخاب میکنیم یا نیروی اعمال شده به آنرا افزایش میدهیم.

اندازه گیری گشتاور:

اندازه گیری گشتاور به دو صورت انجام می گیرد:
اندازه گیری دینامیکی:
با استفاده از سنسور الکتریکی (Torque Transducer) در حین بستن انجام می شود و گشتاور اعمال شده به صفحه نمایش (Display) منتقل می شود. (ابزار برقی)
اندازه گیری استاتیکی:
با استفاده از ترکمتر (Torquemeter) و پس از بستن انجام می شود.
دقت اندازه گیری دینامیکی بیشتر از استاتیکی است. زیرا در اندازه گیری استاتیکی به دلیل خطای دید انسان درهنگام خواندن گشتاور و اعمال گشتاور مضاعف بعد از بستن، گشتاوری بیشتر از گشتاور اعمال شده بر اتصال مشاهده می ‎گردد.(موارد استفاده ترکمتر:   1- بیشتر در کارخانجات توسط مهندسین و افراد متخصص و فنی برای چک کردن ترک اتصالات (گشتاور) مورد استفاده قرار می گیرد. 2.برای باز و بستن پیچ ها بطور دقیق و یکسان و نیز کنترل کیفیت، اتصالات ایمنی و برای بازرسی و تولید، تحقیق و توسعه، تعمیر و نگهداری از ترکمتر استفاده می شود. 3.در حقیقت مهندسین و متخصصین برای تولید قطعاتی که دارای پیچ و مهره هستند و یا سرویس و نگهداری به طوراستاندارد و بدون مشکل باشد نیاز به ترکمترهای خاص دارند.)

5121 2clt 2 پیچ و مهره، انواع آن و گشتاورسنجی SS - ISO 1982 ،1891

ترکمترتقه ای کرنومتری هازت آلمان کد: NO:5122-2CLT-PD                                ترکمتر هازت

تنش تسلیم در پیچ و مهره:

مقدار تنشی که در بیش از آن تغییر شکل پلاستیک در ماده اتفاق می افتد.

استحکام شکست در پیچ و مهره:

 حداکثر تنشی است که ماده می تواند حین کشش تحمل کند و درصورتیکه این تنش برروی ماده نگه داشته شود منجر به شکست خواهد شد. در این نقطه یک انقباض یا گلویی کوچک در نقطه ای ایجاد شده و از این پس تمام تغییر شکل به این منطقه محدود می شود. پدیده فوق گلویی شدن نام داشته و شکست نهایتاً در نقطه گلویی اتفاق می افتد.
 • هنگامیکه پیچ بسته میشود متناسب با افزایش چرخش ازدیاد طول و افزایش نیروی فشاری مشاهده می شود. در صورت ادامه ابتدا پیچ به حد تسلیم رسیده و بعد از ان به حالت پلاستیک میرسد. مقدار نیروی فشاری پس از حد تسلیم رو به کاهش رفته و در صورت ادامه به حذف نیروی فشاری و شکست می انجامد.  به طور کلی هرچه نیروی فشاری به تسلیم نزدیکتر باشد اتصال مطمئن تر است عقیده بر اینست که نیروی فشاری در محدوده ای بین 75 تا 90 درصد تنش تسلیم واقع شود.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺗﺼﺎﻻت پیچ و مهره:

اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺗﺼﺎﻻت پیچ و مهره زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از واﺷﺮﻫﺎی ﻧﺮم  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر زﯾﺎد ﻧﺎﺗﻮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺮوی ﻓﺸﺎری میﺸﻮد.

ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﺗﺼﺎﻻت پیچ و مهره(راه ﺣﻞ):

واﺷﺮ ﻓﻮﻻد ی 80% از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﻞ ﺑﺎر وارده را ﺗﺤﻤﻞ می ﮑﻨﺪ. بناﺑﺮﯾﻦ ﮔﺴﮑﺖ ﻓﻘﻂ 20%  ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺴﺘﻦ درز ﻣﯿﺸﻮد. ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ ﻫﺎی واﺷﺮ دار ﺑﺎ واﺷﺮﺗﺨﺖ ﺑﺰرگ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎدل ﻓﺸﺎر در اﺗﺼﺎل اﺳﺖ.

ﺷﻞ ﺷﺪﮔﯽ(relaxation):

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﻦ ﭘﯿﭻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﻞ ﺷﺪن ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ.در اﺑﺰار ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﺘﻦ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ  ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯿﺸﻮد.ابزار برقی بستن را در دومرحله انجام میدهد.

روش بستن:

مشخص کردن ترتیب بستن: بیشتر اتصالات از بیش از یک پیچ به صورتیکه  سطح  قطعه کار به صورت کاملا صاف نیست تشکیل شده اند. ترتیب سفت کردن پیچ می تواند تاثیر زیادی  بر نیروی فشاری حاصل داشته باشد. در چنین اتصالاتی، از آنجا که سطوح قطعه کار  بهم فشرده می شوند، محکم کردن پیچ های مجاورهم باعث می شود نیروی فشاری بیشتری دراولین پیچ ایجاد کند.

روش کار در اتصالات پیچ و مهره ای:

 • ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺳﻄﻮح
 • ﺗﻤﺎم پیچ ها را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 • اﺑﺘﺪا ﺗﺎ %20 ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
 • در اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ پیچ ها اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ترتیب  سفت کردن خوب پیچ باعث می شود  نیروی فشاری به صورت مساوی در قطعه کار توزیع شود.

ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه:

ﻃﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﭻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﻣﻬﺮه ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ دو  دﻧﺪه(ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 13mm) از آن ﺑﯿﺮون زده ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن ﺳﻔﺖ ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻬﺮه ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ از اﻋﻤﺎل  ﮔﺸﺘﺎور ﭘﯿﭽﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎک ﺑﻮده، ﺑﻪ ﭘﯿﭻ وارد ﻧﺸﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮔﺸﺘﺎور اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﯾﮏ اﺗﺼﺎل در ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن اﺻﻄﮑﺎک  ﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و ﻫﻢ اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ  ﺗﻤﺎس ﻫﺎ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف در ﺣﺪ ﻧﺎﭼﯿﺰ 0.5% ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻤﺖ ﭘﯿﭻ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

درباره تکنو ماشین ابزار:

گروه فنی – مهندسی تکنو ماشین ابزار دارای آموزش آکادمیک ، کالیبراسیون و تعمیر ترکمتر ، تعمیر وسرویس  ابزارهای بادی و خدمات پس از فروش و نماینده ی رسمی هازت در ایران می باشد. تکنو ماشین ابزار پیشرو درارایه ابزارهای دستی، پنوماتیک، هیدرولیک و تجهیزات با کیفیت و کاربردهای حرفه ای با سابقه حداقل 30 ساله ست.
لطفا برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان فروش فنی – مهندسی تکنو ماشین ابزار تماس حاصل نمایید.

از پرفروش ترین ابزارهای هازت آلمان: 

انواع ترکمترها (دیجیتال – تقه ای یا کلیک) (از پرفروش ترین ها در دنیا)
ترکمتر تقه ای کرنومتری هازت- پورشه آلمان درایو ½ اینچ NO: 5122-2CLT – PD N.m 40 -200

  ترکمتر هازت5122-2CLT

مختصری از پرفروش ترین ابزارهای هازت آلمان در تکنو ماشین ابزار:  
1- انواع ترکمتر هازت آلمان (ترکمتر هازت دیجیتال – ترکمتر هازت تقه ای یا کلیک)( از پرفروش ترین ها در دنیا) 2- ترولی ابزار که سالیانه حدود 25000 عدد فروش دارد. 3- ابزارآلات بادی هازت شامل: بکس بادی – فرز بادی – واحد مراقبت – پیچ گوشتی بادی (یکی از پرفروش ترین ها در اروپا) (بکس بادی 1 اینچ سوپر قوی هازت آلمان کد:9014TT) 4- متعلقات ترکمتر هازت شامل: سره تخت، سره جغجغه ای و غیره 5 – تست ترکمتر هازت 6- جعبه بکس 7- آچار یکسر رینگ جغجغه ای 8- ابزار آلات مخصوص و بعضی از ابزارهای هواپیمایی 9-انواع چکش ها (پلاستیکی- لاستیکی – مسی) 10- ابزارهای اندازه گیری ( کولیس – میکرومتر – انواع متر ( اینچ-میلی متر) 11- ابزار آلات دستی :انواع پیچ گوشتی -انواع آچارآلن- ست بیت-انواع انبرها-خارجمع کن – خار باز کن- انواع سنبه ها- انواع سوهان- اره و تیغ اره 12- انواع پولی کش (دوشاخ – سه شاخ)

مقاله مرتبط:ابزار آلات کوکن با سابقه 75 ساله (1946) KOKEN TOOLS